fbpx

Sklic redne skupščine družbe Pomurske mlekarne 08. 10. 2018

Spoštovani zaposleni v Pomurskih mlekarnah
5. septembra 2018
Mlekarsko srečanje 2018
18. septembra 2018

Sklic redne skupščine družbe Pomurske mlekarne 08. 10. 2018

Direktor družbe Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, na podlagi točke 9.2. Statuta družbe sklicuje

REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE d.d.,

ki bo dne 8.10.2018 ob 14. uri v sejni dvorani na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota.

Dnevni red in predlogi sklepov:
 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
 2. Predlog sklepa:
  Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli predsednika skupščine po predlogu uprave družbe, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojne notarke za sestavo notarskega zapisnika.

 3. Imenovanje članov nadzornega sveta
 4. Predlogi sklepov:
  2.1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo Renata Založnika s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki je pričela učinkovati z naslednjim dnem po dnevu prenosa 844.000 delnic Pomurskih mlekarn d.d. s strani prodajalca DH-STORITVE d.o.o. na kupca RRC d.o.o., t. j. dne 31. 8. 2018.
  2.2) Skupščina se seznani z odstopno izjavo Roberta Černeta s funkciječlana nadzornega sveta, ki je pričela učinkovati z naslednjim dnem po dnevu prenosa 844.000 delnic Pomurskih mlekarn d.d. s strani prodajalca DH-STORITVA d.o.o. na kupca RRC d.o.o., t. j. dne 31. 8. 2018.
  2.3) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tatjano Čufer, za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini.
  2.4) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Anjo Lamut, za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepov pod tč. 1. in 2 . je uprava družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Vpogled v gradiva:

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

Murska Sobota, 06. 09. 2018

POMURSKE MLEKARNE d. d.
direktor:
Anthony Tomazin

Slovenščina