Sklic redne skupščine družbe Pomurske mlekarne 21. 5. 2018

Smo ponosni prejemnik certifikata BONITETA ODLIČNOSTI
30. marca 2018
Prikaži vse

Sklic redne skupščine družbe Pomurske mlekarne 21. 5. 2018

Uprava družbe Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, na podlagi točke 9.2. Statuta družbe sklicuje

REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE d.d.

ki bo dne 21.05.2018 ob 10. uri v sejni dvorani na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota.

Dnevni red in predlogi sklepov:
 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
 2. Predlog sklepa:
  Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli predsednika skupščine po predlogu uprave družbe, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojne notarke za sestavo notarskega zapisnika.

 3. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2017, podaja informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
 4. Predloga sklepov:
  I.) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2017 Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.
  II.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017 Skupščina družbe podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018
 6. Predlog sklepa:
  Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 imenuje AUDITOR revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

 7. Bilančni dobiček družbe za leto 2017
 8. Predlog sklepa:
  Bilančni dobiček družbe v letu 2017 v višini 2.715.500,63 EUR ostane nerazporejen.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepov pod tč. 1. je uprava družbe, pod tč. 2. in 4. uprava družbe skupaj in v soglasju z nadzornim svetom, pod tč. 3. nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Vpogled v gradiva:

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

Murska Sobota, 19. 04. 2018

POMURSKE MLEKARNE d. d.
Uprava družbe:
Robert Serec - direktor